Navigace

Studium MBA

 

Newsletter

Chci zasílat aktuality na e-mail:

Studium MBA

speakers 414562 960 720

Strategické řízení pro manažery a podnikatele

Charakteristika studijního programu profesního vzdělávání vycházejícího z MBA

Profesní vzdělávání vycházející z MBA je rozšířené vzdělávání pro manažery v oblasti praktického managementu. Vzdělávací program strategické řízení pro manažery a podnikatele poskytuje vzdělávání moderní formou s individuálním přístupem, konzultace s odborníky a navazování nových kontaktů v oblasti profesní praxe. Praktický management znamená aplikaci znalostí přímo do praxe – cílem je řešení konkrétní situace v oblasti strategického řízení ve vaší firmě. Správnost řešení a postupů si ověříte konzultacemi a diskuzemi.

Program strategické řízení pro manažery a podnikatele vychází z konceptu hierarchie firemních strategií ve vazbě na strategické podnikatelské jednotky. Obsahem všech modulů je vysvětlení základních pojmů, metod a technik v oblasti strategického řízení, praktická aplikace vybraných analýz a principy tvorby strategie a její implementace.  Cíl vzdělávání

Zvýšit konkurenceschopnost, výkonnost a bezpečnosti firmy rozvojem lidských zdrojů v oblasti strategického myšlení a využíváním efektivních metod a technik strategického řízení. 

Cílová skupina

Program je určen pro manažery, členy managementu, podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, představitele neziskových organizací a pracovníky, kteří chtějí získat konkurenční výhodu.

Příjímací řízení

Bez přijímacího řízení, doporučené minimální předchozí vzdělání alespoň středoškolské s maturitou.

Délka studia

Standardní doba studia je jeden rok, intenzivní studium v délce 6 měsíců.

Výuka probíhá cca 6 měsíců a následně mají studenti 6 měsíců na odevzdání a obhajobu závěrečné práce.

Rozsah studia

6 modulů, každý v rozsahu 16 hodin přímé výuky a možnost konzultace s lektorem

4 hodiny konzultace při přípravě závěrečné práce s vybraným lektorem/vedoucím práce

Organizace studia

Kombinovaná výuka o víkendech cca 1x za měsíc v českém jazyce

Diskuze, řešení případových studií, výměna zkušeností a příklady dobré praxe

Student obdrží pro každý modul vytištěnou studijní příručku s prezentacemi k výuce a odbornou publikaci.

V průběhu výuky mají studenti k dispozici občerstvení a oběd.

Min. povinná docházka je 70% výuky.

Modul Projektové a procesní řízení je možné absolvovat ve Velké Británii, kde je organizovaný ve spolupráci se Staffordshire University. Výuka tohoto modulu při realizaci ve Velké Británii je prováděna v anglickém jazyce. Výuka modulu ve Velké Británii je zajištěna včetně dopravy a ubytování a není součástí základní ceny programu.

Metody výuky

Výklad lektora s doprovodnou diskusí, rozbor případových studií a řešení konkrétních situací, využití analytických a diagnostických metod, výcvik praktických dovedností, individuální a skupinové konzultace

Lektoři

Odborníci z praxe, dlouholetí lektoři postgraduálního programu MBA.

Studium je zajištěno ve spolupráci s B.I.B.S. vysokou školou.

Struktura vzdělávání MBA 

Modul 1: Strategické řízení

Obsah modulu: Koncept hierarchie firemních strategií. Vztah strategie, organizační struktury a firemní kultury, Metodika strategické analýzy. Strategie v kontextu strategického řízení firmy. Principy strategického řízení a strategického myšlení.

Modul 2: Strategické řízení lidských zdrojů

Obsah modulu: Význam a role strategie lidských zdrojů pro konkurenceschopnost firmy. Strategie lidských zdrojů a jejich implementace. Kompetenční přístup v ŘLZ. Změna současně používané strategie lidských zdrojů.

Modul 3: Strategické řízení financí a rizik

Obsah modulu:  Finanční řízení. Základní finanční ukazatele. Jak řídit finanční výkonnost podniku. Hodnocení investic. Identifikace a měření finančních rizik. Hodnota podniku – valuační modely a jak je používat.

Modul 4:  Projektové a procesní řízení (možnost absolvovat ve Velké Británii)

Obsah modulu:  Projektové a procesní řízení. Zásady a principy projektového řízení a jeho využití ve firmách.

Zmapování procesů, jejich provázanosti, vstupů, výstupů a jasné definování odpovědností za jednotlivé oblasti.
Definice účelů jednotlivých procesů a identifikace toku informací, záznamů a produktů.

Modul 5: Řízení změny a výkonosti firmy

Obsah modulu:  Současná situace ve firmách a změny podnikatelského prostředí. Podnikatelská vize, tým a nutný pocit bolesti (potřeba změny). Změna, strategie a kultura. Diagnostika stavu firmy pomocí modelů EFQM a 4x4.

Podrobný postup implementace změny a vhodné nástroje pro jednotlivé fáze změny: 8 kroků řízené změny podle Kottera; metoda DMAIC Six Sigma; metoda CAP (Change Acceleration Process) podle GE.

Modul 6: Rozvoj kompetencí osobního managementu (výcvik)
Obsah modulu: Osobní management a jeho rozvoj. Techniky osobního rozvoje: time managemnt, prokrastinace, cílový management. Využití transakční analýzy pro rozvoj manažerů. Koučing jako metoda rozvoje lidských zdrojů.

Cena za studium:

69 000 Kč

Ukončení vzdělávacího programu

Každý student zpracuje závěrečnou práci o délce min. 6000 slov, tzn. cca 20 stran A4 obsahující analýzu konkrétní oblasti SŘ s návrhem konkrétních opatření a postupu implementace. Závěrečná práce je hodnocena slovním komentářem jedním hodnotitelem. Následná obhajoba závěrečné práce bude probíhat formou prezentace a zodpovězení dotazů hodnotící komise. Hodnotí se slovním formou Absolvoval/Neabsolvoval.

Studenti, kteří absolvovali úspěšně, mají nárok na vystavení Certifikátu o absolvování vzdělávacího programu.

Student má možnost opakovat odevzdání závěrečné práce resp. obhajobu 2 x v ceně studia.